Varför ett särskilt spel bara för GT?

Några har undrat över varför man gör ett så pass avancerat spel för "bara" Gamla testamentet. Räcker det inte för den bibelintresserade att lära sig mer om vad som står i Nya testamentet?

Som jag ser det finns det i alla fall fem viktiga skäl att studera också GT, alltså Gamla testamentet.

1. Evangelium finns också i GT. För Jesus och apostlarna var det GT som var "bibeln", alltså detta var den skriftsamling de kallade lagen och profeterna. I den fann de evangeliet om Jesus, Messias, Frälsaren - och deras vittnesbörd utgick från just GT. Den textsamlingen var också "kanon", rättesnöret, som skulle vägleda människan genom livet. Jesus sa det uttryckligen, apostlarna likaså. Som textexempel i NT kan nämnas:

  • Jesus till de två lärjungarna på vägen till Emmaus (efter uppståndelsen): "Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?" Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Lukas 24: 25-27

Jesus i Bergspredikan: Tro inte jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Matt 5: 17

Från samtalet mellan Filippos och den etiopiske hovmannen: Hovmannen frågade Filippos: "Säg mig, vem talar profeten om - sig själv eller någon annan?" Filippos tog då till orda, och med skriftstället (från Jesaja) som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. Apg 8: 34-35.

När de laglärda ville sätta Jesus på prov med frågan om vilket bud som var det största svarade Jesus med att citera Mose (och han klargör samtidigt att det han då citerade sammanfattar vad som är det verkligt grundläggande budskapet i hela lagen och profeterna). Jesus: "Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna." Matt 22: 37-40  Jesus svarade således genom att citera Moses i 5 Mos 6: 4-9. ... Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft - ett avsnitt av den judiska trosbekännelsen!

2. GT och NT bekräftar och fördjupar varandra: De många och betydelse-fulla evangeliska parallellerna mellan GT och NT är kanske det allra starkaste inombibliska beviset för bibelns trovärdighet som Guds ord. Redan i Eden ropar Gud Var är du? och söker upp de två människor som just då visat sin brist på tro på Guds ord (det Gud sagt) och valt att tro på ormen i stället. Redan i Eden ordnar Gud sedan kläder till Adam och Eva - en talande parallell till det som om-nämns som den rättfärdighetens klädedräkt vi alla behöver få av Jesus. GT fort-sätter sedan med att berätta om Guds engagemang för såväl enskilda individer som grupper och folkslag. De symbolrika parallellerna med NT är många. Vi läser om frälsningens ark (Noaks ark och arken i det jordiska och himmelska taber-naklet), om lammet, om offret, syndens slaveri och den frihet Gud vill ge. Vi läser också om t.ex. klippan, vattnet ur klippan och brödet i öknen under judafolkets ökenvandring och i NT förklarar Jesus att han är vår klippa, det levande vattnet och det livgivande brödet. Vi läser om målet, löfteslandet, i både GT och NT och om hur man såväl konkret som bildlikt eller andligt går över gränsfloden till det landet. Vi har också intressanta paralleller att utforska mellan treenigheten och patriarkerna, mellan Moses och Jesus, David och Jesus - och inte minst har vi presentationen av hela frälsningsplanen i de årliga högtiderna.

Ju mer vi studerar och forskar desto tydligare blir det att GT och NT fördjupar och bekräftar varandra, vilket gör bibelordet så mycket mer intresseväckande, utmanande, övertygande och rikt.

3. För att förstå Guds frälsningsverk i sin helhet är GT nödvändigt - och alla de viktiga symbolerna har där sitt ursprung.

4. I berättelserna i GT framställs människans egenskaper, problem och behov och Guds vilja att hjälpa och leda på ett mycket åskådligt sätt. Den berättande formen gör dessutom lärdomarna lättare att förstå och minnas (jämfört med abstrakta resonemang).

5. Direkt och indirekt uppmanas vi också att forska i skrifterna precis som de troende Paulus undervisade i Beroia. De "tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde". - Se för övrigt nästa avsnitt.